Miljöcertifiering – ISO 14001:2015

Sedan januari 2018 är vi miljöcertifierade under ISO 14001:2015. Att vi tar vårt ansvar för miljö och framtid, genom ett aktivt miljöarbete, är en självklarhet för oss! Miljöpåverkan är en ytterst allvarlig fråga för alla, inte minst oss transportörer. Vi följer kvartalsvis upp vår miljöpåverkan genom bl a rapporter från våra åkerier. Det stora målet är att varje år minska våra emissioner, och detta har vi lyckats med under 10 år nu.

Vår miljöpolicy

  • Följa gällande miljölagstiftning och för verksamheten gällande regler.
  • Arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.
  • Tillsammans med våra leverantörer förebygga föroreningar genom val av material och bränsle.
  • Genom välplanerade transportlösningar arbeta för minskade utsläpp.
  • Kontinuerligt upprätta miljömål inom företagets miljöledningssystem som kommuniceras med berörda parter och följs upp.
Guldmynt_M